= GDPR | EKONOMICA spol. s r.o.
EKONOMICA spol. s r.o.
EKONOMICA spol. s r.o.

 Podmínky ochrany osobních údajů

I.
Základní ustanovení
1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislost se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR“) je ECONOMICA spol. s r.o. IČ 63221446 se sídlem
Horská 885, Střední Předměst, 541 01 Trutnov
(dále jen: „správce“).
2. Kontaktní údaje správce jsou
adresa: ECONOMICA spol. s r.o., Horská 885, Střední Předměst, 541 01 Trutnov
email: ucetnictvi@trutnovsko.com
telefon: +420 603 498 319
3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identikované nebo identikovatelné fyzické
osobě; identikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo
identikovat, zejména odkazem na určitý identikátor, například jméno, identikační číslo,
lokační údaje, síťový identikátor nebo jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické,
genetcké, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identty této fyzické osoby.
4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce
získal na základě plnění Vaší smlouvy/objednávky.
2. Správce zpracovává Vaše identikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění
smlouvy.
III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
2. Účelem zpracování osobních údajů je
• vyřízení Vaší smlouvy/objednávky a výkon práv a povinnost vyplývajících
ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při smlouvě/objednávce jsou
vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení
smlouvy/objednávky,
• bez poskytnut osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce
plnit, plnění s tm souvisejících zákonných povinnost vůči zákazníkům a orgánům
veřejné správy a zákonem stanovených povinnost, např. V souvislost s archivací
účetních dokladů obsahujících osobní údaje zákazníků.
3. Ze strany správce nedochází k automatckému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22
GDPR.
IV.
Doba uchovávání údajů
1. Správce uchovává osobní údaje
• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinnost vyplývajících ze smluvního vztahu
mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu
10 let od ukončení smluvního vztahu – ( originály účetních dokladů včetně sestav
budou předány po ukončení účetního období objednateli)
2. Po uplynut doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
• podílející se na realizaci služeb na základě smlouvy/objednávky,
• zajišťující služby provozování a servis účetnictví a další služby v souvislost
s provozováním irmy,
2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třet země (do země mimo EU) nebo
mezinárodní organizaci.
VI.
Vaše práva
1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle
čl. 18 GDPR,
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
• právo vznést námitku prot zpracování dle čl. 21 GDPR,
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo
email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
2. Dále máte právo podat stžnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se
domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.
VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení
osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů
v listnné podobě.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Podpisem smlouvy/objednávky potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany
osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů
Vám zašle na Vaši emailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
Tyto podmínky nabývají účinnost dnem 24.5.2018.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Novinky
Kontakt

Sídlo: Horská 885, 541 01 Trutnov

Adresa provozovny: Brod nad Labem 16, 552 12 Heřmanice

Ič:63221446
Dič:CZ63221446

Mobil:
Věra Šiková
-jednatel: 603 498 319,
Ing. Martina Šiková-účetní:603 852 546
Jana Bendlová-účetní:603 162 691

Jakub Šik-Jednatel:733 177 892

web: www.economica-ucto.cz
email: ucetnictvi@trutnovsko.com

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies